اگر صدبار توبه شکستی باز گرد

خدایا تو مهربانی و من گناهکار...
مرا ببخشش