امام زمان

تحویل نمے گیرم
سالے را
که بدون دیدن" تـــــــــــو" تحویل شود…