بیاد آنها که رفتن تا ما بمانیم ...

هم قد گلوله توپ بود !
گفتم: چه جـوری آمـدی اینـجا ؟!
گفت: با التـماس !
- چه جـوری گلوله را بلـند می کنی میـاری ؟
- با التـماس !
به شوخـی گفتم: میدونـی آدم چجوری شهید میـشه ؟
لبخـندی زد و گفت : با التمــاس 

.....تکه های بدنش رو که جمــع می کــردم
 فهـمـیدم خیلــی الـتـماس کـرده !!