تاحالا خدارو سرچ کردی؟

یادمون نر خدا رو هم تو زندگیمون سرچ کنیم