نرسد میوه در آن باغ که دیوارش نیست
دختـــــر سیبی است که باید از درخت سربلندی چیده شود نه در پای علف های هرز..