چادر

خواهران من...
مبــآدا از یـادتان برود که چــادرتان فقط برای رضای اوست و لا غیر...
اگـــــر چـــــآدری کـه به سر اندآختــه ای ، خُـدآیی ات نمــی کُنــد
نیــّت ات رآ اصلاح کُـن....