انگار سهراب شعرش را برای این عکس سروده...

من نمازم را پی "تکبیره الاحرام" علف می خوانم
پی "قد قامت" موج
من نمازم را وقتی می خوانم
که اذانش را باد، گفته باشد سر گلدسته سرو