رفتند تا ما بمانیم اما اینجوری نه!

خواهرم ، خون جوانان ما ریخت تا تو آسوده بر خاک قدم برداری ، اما تو ...