باید کلید های “power”+vol Down” را بفشارید و نگه دارید تا صفحه هشداری به شکل زیر برایتان نمایش داده شود.

زمانی که به این صفحه وارد شدید کلید ها را رها کنید و کلید زیاد کردن صدا vol up را بفشارید تا به صفحه  حالت دانلود وارد شوید. صفحه نهایی حالت دانلود در شکل زیر نشان داده شده است.