آمریکن اینترپرایز:
«در ایران با یک ابرحریف به نام (آیت الله) خامنـــه ای روبرو هستیم که نقشه راه ما را می داند و در میان مردم خود از اعتمــاد توأم با اعتقاد برخوردار است».
نتانیاهو(در کنفرانس آیپک 2012-6)