عشق فقط قدم زدن در هوای دونفره نیست!...

عشق فقط قدم زدن در هوای دونفره نیست...
عشق را میتوان در پیرمردی دید که
در هوای سرد و سوزناک برای مولایش حسین سینه میزند!