قابل توجه: اصلاحاتی ها و اصولگراها و کل مسئولین

قابل توجه اصلاحاتی ها و اصولگراها

ما انقلاب نکردیم که مملکت بیفته دست امثال بنی صدر و موسوی ها و مشایی ها

ما انقلاب نکردیم که نمایندگان مجلس به رهبرمون نامه جام زهر بنویسند

ما انقلاب نکردیم که بخاطر اختلاف دو جناح خون مردم بیگناه ریخته بشه

ما انقلاب نکردیم که با پول ملت مسئولینش برن خارج از کشور خوش بگذرونند

ما انقلاب نکردیم که مسئولینش تو خونه های اشرافی زندگی کنند و مردم بی سرپناه باشند

ما انقلاب نکردیم که فرزندان مسئولین همه سر کار باشند و با عرضه هاش بیکار

ما انقلاب نکردیم که سهمیه هارو کسایی بگیرند که اصلا به فکر این انقلاب نیستند

ما  انقلاب نکردیم که رئیس جمهورش به خانم ها دست بده و با آمریکایی ها رابطه داشته باشه

ما انقلاب نکردیم که رئیس جمهورش قهر کنه و 11 روز نره سر کارش

ما انقلاب نکردیم که آقا زاده ها هرکاری دلشون خواست بکنن و به راحتی آزاد بشند

ما انقلاب نکردیم که کارگر حقوقش به 400 تومن نرسه اما مسئولینش بیش از 1 میلیون حقوقشون باشه. این عدالت نیست جناب آقایی که میگی دولتم عدالت محوره

ما انقلاب نکردیم که جریان انحرافی ها بدتر از دوم خردادی ها خون به دل رهبرش کنند

ما انقلاب نکردیم که سران سه قوه جلو دید همه به هم بپرند

و ....

آره عزیزان ما مردم ایران برا اینها انقلاب نکردیم. پس اگه نمیتونید جواب خونهایی که پای این انقلاب ریخته شده رو بدید برید و دل رهبر و مردم رو اینقدر خون نکنید...