نه مقر سازمان ملل در نیویورک مرکز جهان است؛
و نه مقر اتحادیه‌ی اروپا در وین؛
و نه سوریه کانون توجه جهانی است؛
و نه بیداری اسلامی و جنبش وال استریت اهمیت چندانی دارد؛
المپیک و اسکار و عدم تعهد و انرژی هسته‌ای و اینها که دیگر جای خود دارد...

مرکز جهان اینجاست... محل فرماندهی سید علی خامنه‌ای