‌‍ ‍ مهربانو!😊
خودت و تنت را حفظ کن...🙍
حجاب فقط حجاب سر👤 نیست،حجاب تنت🙅 را حفظ کن!
تنت را از نامحرمان 🚶حفظ کن که در قبر با حضرت مادرعایشه حضرت فاطمه💓محشور شوی،نه مار و عقرب های سمی…🐍🦂
چشمت👁 را از نامحرمان🚶 برگیر که نگاه خدا👆 نصیبت شود،نه نگاه👀 هوس آلود👈😈 مردان خیابان گرد…😥
با گوش هایت👂 هر حرفی🗣 را گوش نده 👂👈❌تا ندای حق 👆را بشنوی،نه بیهوده های 😣ناحق را…
با زبانت👅 عشوه گری 💁برای پسران فامیل نکن😡 تا خداوند کامت را شیرین کند🌸،نه اینکه وسیله ای شوی برای تلخی 😔و گناه قلب های مریض…🙄
دستانت🙌 را به دست هر کسی😶 نسپار تا خداوند 👆💕دستانت را بگیرد برای هدایت☺️،نه اینکه دیگران ببرندت🚫 برای هلاکت…😨
با پاهایت👞 به هرجایی قدم مگذار😑 تا خداوند تورا به خانه اش🕌 دعوت کند،نه اینکه عاقبت خود را در خانه ی شیطان 👹بیابی…🤕
قلبت💛 را جایگاه کسانی نکن که لیاقت تورا ندارند😒 بلکه با قلبت به خدا عشق بورز💔،که عشق الهی💝 آسمانی را بچشی نه هوس عشق نمای😏 زمینی را…
به نفست شهوت 😐و هوس😞 راه نده،اما نفست را در راه خدا قربانی کن 🤗تا به معبود برسی…👆💙
حجاب تن از لحاظی مهم تر⚠️ از حجاب سر است!☝️
حجاب تن را که حفظ کنی😚،حجاب سرت خود به خود کامل می شود…😍
حجاب سری که درش حجاب تن نباشد،بی فایده است…!😟
تنت را به خاطر خدا با حجاب کن😌 که خدا را حس میکنی…😎
تن تو در برابر بعضی چیز ها حجاب می خواهد:⛔️
حرام😰
شهوت😵
هوس😯
گناه😓
بیهوده گویی🤐🤐🤐🤐
بیهوده شنوی😷
بد کرداری…😤
بانو جان!💜
حجاب را حفظ کن 😇تا حفظ شوی!☺️☺️