مین والمر

یه روزی برا خودش سکوی پرتاب شهدا بود تا عرش خدا

امروز انگار جاش رو داده به موس و کیبرد