بــا نیــت خـــدایی
کارات را خدایی کن !

نیت خدایی