گفت: که چیه؟ هی جانباز جانباز شهید شهید! میخواستن نرن! کسی مجبورشون نکرده بود که!

       گفتم:چرا اتفاقا! مجبورشون میکرد!

       گفت:کی؟!!

       گفتم:همون که تو نداریش!

       گفت:من ندارم؟! چی رو؟!

       گفتم:غیـــــــــــــــــــرت!!