چشمانت را ببند ای شهید

چشمانت را ببند ای شهید
مبادا این روزها را در مقابل مادرم زهرا شهادت دهی