گنــاه از نان شبـــــــ هم واجب تـــــر است این روزها

در عجبــــم از مردمانی که
از نــداری می نـالند اما
بر بــامِ خانه های محــــقرشان بساطِـ گنــاه پهـــن استــــ…
این روزها گنــاه از نان شبـــ هم واجب تــر است….