بسم الله الرحمن الرحیم

 کآربر گرآمی :

اگه الآن که دآری مطآلبــ ایـن وبـلآگـ رو میخونی و وقتـ نمآز رسیده ، برو و نمآزتـ رو بخون

یـآدمون بآشه ،نمآز بخوآنیمـ ، قبل ازآنـکه برمآ نمآز بخوآننــد

هیچکـدوممون نمیدونِیمـ یه ثانیه دیــگه زنده ایمـ یـآنه !