بـه مـادرش فـقط یـک بـار گـفت "عـزیـزم"

آن هـم در شـعر اعـلامیه ی تَـرحـیم بـود...

منبع : حــرف دل